Personale cu deficienţă de vedere pot folosi tasta M pentru a accesa meniul de navigatie rapida - acesta le va permite sa acceseze sectiunile cele mai importante ale site-ului folosind doar tastatura. Pentru a accesa o pagina cu o descriere simplificata a site-ului - destinata persoanelor cu dizabilitati cognitive si neurologice - va rugam sa urmati acest link.

Consiliul Judetean Bihor

Direcția generală de asistență socială și protecția copilului

Oradea, str.Feldioarei, nr.13, Tel.0359-409285, 0259-476371, E-mail. dgaspcbh@rdsor.ro
Ajută-i pe alții să reușească singuri.
Romana Magyar English
  Francais Deutch
Comisia de Protectie a Copilului
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
Harta Servicii Sociale
Asistenti maternali profesionisti
Adoptii
Donatii si sponsorizari
Documente spre consultare
Noutăți
Sediul Direcția generală de asistență socială și protecția copilului
Telefonul copilului 0259/983
Telefon
Mareste fontul
Micsoreaza fontul
 
 
 
COMISIA DE PROTECTIE A COPILULUI
PREZENTARE C.P.C.

Comisia pentru Protecția Copilului Bihor, este organul de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Județean Bihor, cu activitate decizională în materia protecției și promovării drepturilor copilului.
Comisia respectă, promovează și garantează drepturile copilului în toate activitățile pe care le întreprinde.

Inființarea Comisiei pentru Protecția Copilului Bihor este aprobată prin Hotărârea nr.74 din 24.12.2004 a Consiliului Județean Bihor, la propunerea secretarului general al județului, potrivit legii. Componența comisiei este aprobată prin Hotărârea nr.195 din 29 august 2017 a Consiliului Județean Bihor.

ATRIBUTII C.P.C.

Comisia are următoarele atribuții principale:
a) stabilește măsurile de protecție specială pentru copii și menține măsurile pentru tinerii care au dobândit capacitate deplină de exercițiu și au beneficiat de o măsură de protecție specială, stabilită în condițiile legii, de Comisie sau, după caz, de instanța judecătorească;  
b) încetează sau, după caz, modifică măsura de protecție specială stabilită de către Comisie, în condițiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat sau, după caz, în situația în care în urma monitorizării aplicării măsurii de protecție specială se constată necesitatea modificării sau, după caz, a încetării măsurii;   
c) informează părinții prezenți la ședințele Comisiei cu privire la consecințele stabilirii măsurii de protecție specială asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv asupra drepturilor și obligațiilor pe care le au față de copil pe durata aplicării măsurii;               
d) hotărăște, dacă este cazul, în condițiile stabilite de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cuantumul contribuției lunare a părinților la întreținerea copilului pentru care s-a decis măsura plasamentului în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;                                      
e) eliberează sau, după caz, reînnoiește, suspendă sau retrage atestatul de asistent maternal;                                                                                                        
 f) stabilește încadrarea copiilor cu dizabilități în grad de handicap și eliberează certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap;                                           
g) aprobă planul de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități în situația stabilirii unui alt grad de handicap față de propunerea serviciului de evaluare complexă;                         
h) informează în scris conducerea instituțiilor pe care membrii Comisiei le reprezintă asupra dificultăților întâmpinate în stabilirea măsurilor de protecție specială pentru copii, încadrarea copiilor cu dizabilități în grad de handicap și eliberarea certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap și asupra necesității de dezvoltare a serviciilor sociale, educaționale și de sănătate pentru copii în vederea identificării de soluții;                                                                                                                                                  
i) soluționează plângerile adresate de copii, în măsura în care soluționarea acestora nu este stabilită de lege în competența altor instituții sau a instanțelor judecătorești, după caz;                                                                                                                                                    
j) colaborează cu organismele private acreditate care desfășoară activități în domeniul protecției drepturilor copilului și al protecției speciale pe raza administrativ-teritorială;   
k) întocmește un raport anual de activitate pe care îl înaintează consiliului județean.  
2) Măsurile de protecție specială a copilului se stabilesc de către Comisie, numai atunci când există acordul părinților, precum și consimțământul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani, exprimate în fața Comisiei 
3) Comisia îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare.
În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Comisia emite hotărâri. Hotărâre pot fi contestate în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ.

COMPONENTA C.P.C.

 Comisia este alcătuită din 7 persoane și are următoarea componență:

1. Președinte Carmen Soltanel - Secretarul judetului Bihor
2. Vicepresedinte Călin Puia - directorul general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor;
3. Membru titular Dr. Gabriela Miculschi, medic primar pediatrie, desemnat de Directia de Sanatate Publica Bihor;    
Membru supleant Dr. Ritli Ladislau, medic primar pediatrie, medic specialist oncologie medicală, medic specialist sănătate publică și management, desemnat de Directia de Sanatate Publica Bihor;
4. Membru titular Simina Hinț, inspector de specialitate pentru învățământul special și special integrat, desemnat de Inspectoratul Scolar Judetean Bihor;                           
Membru supleant Prof. Negruțiu Florin-inspector școlar, desemnat de Inspectoratul Școlar Județean Bihor;                          
5. Membru titular Lenuța Pătroiu-desemnat de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor 
Membru supleant Cotrău Daniela-desemnat de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor         
6. Membru titular Dana Luncan-reprezentant al organismelor privat acreditate  
Membru supleant Popa Monica-reprezentant al organismelor privat acreditate                   
7. Membru titular Micula Adina-Maria -reprezentant al organismelor privat acreditate
Membru supleant Lupșe Gabriela-reprezentant al organismelor privat acreditate        
 Membrii Comisiei reprezintă instituțiile/organismele private care i-au desemnat și au obligația ca, în toate deciziile care se iau, să urmărească exclusiv interesul superior al copilului.


FUNCTIONARE C.P.C.

Comisia se întrunește bilunar în ședințe ordinare și ori de câte ori este necesar în ședințe extraordinare.
Comisia poate funcționa numai în prezența majorității.
Ședințele Comisiei nu sunt publice.
Ședințele Comisiei au loc în spații special amenajate, apte să asigure confidențialitatea datelor și a informațiilor referitoare la copil, care sunt prezentate Comisiei, respectarea demnității persoanelor care se prezintă în fața Comisiei, precum și a confidențialității dezbaterilor Comisiei.

Ședințele Comisiei sunt conduse de către președintele acesteia, iar în absența sa, de vicepreședinte. La ședințe participă în mod obligatoriu secretarul Comisiei, fără drept de vot.

Pentru stabilirea măsurilor de protecție specială la ședințele Comisiei sunt invitați părinții, copilul care a împlinit vârsta de 10 ani, persoana, familia sau reprezentantul organismului privat acreditat în al cărui serviciu va fi dat în plasament copilul.

Pentru stabilirea încadrării în grad de handicap, în situații temeinic motivate Comisia poate invita la ședință un părinte al copilului sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia.

Pot participa la ședințele Comisiei și alte persoane care pot da relații în cauzele analizate, invitate de președinte, de vicepreședinte sau de unul dintre membrii Comisiei, cu acordul membrilor acesteia.
Comisia competentă să soluționeze cazurile privitoare la copiii care necesită o măsură de protecție specială este cea în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului.

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA COPII


Anunt privind depunerea dosarelor si programarea copiilor cu handicap pentru evaluare.

Anunt privind unitatile medicale abilitate care au fost desemnate de Directia de Sanatate Publica Bihor sa elibereze certificate medicale tip A5 pentru copii cu dizabilitati in vederea incadrarii in grad de handicap.

OPIS CU DOCUMENTELE NECESARE incadrarii copilului in grad de handicap:

I. Pentru situatia in care se adreseaza pentru prima data Comisiei pentru Protectia Copilului Bihor (se considera de catre Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului a fi caz nou) parintele/reprezentantul legal al copilului va depune urmatoarele acte doveditoare:

- Formulare privind incadrarea copilului in grad de handicap care se adreseaza Comisiei pentru protectia Copilului Bihor

- Copia actelor de identitate ale parintilor/reprezentantului legal al copilului;
- Copia actelor de identitate ale copilului;
- Copia certificatul de nastere al copilului;
- Ancheta sociala de la domiciliul copilului, cu anexa Factori de mediu;
- Dispozitie de instituire a curatelei/hotararea judecatoreasca ramasa definitiva de instituire a tutelei;
- Certificatul medical eliberat de catre medicul specialist si vizat de medicul director;
- Fisa medicala sintetica de la medicul de familie;
- Investigaţii de laborator şi examinări paraclinice, în funcţie de afecţiunea invalidantă; Bilete de ieşire din spital; - Scrisori medicale; Copia Fişei de consultaţii medicale sau scrisoare medicală care să cuprindă evoluţia stării de sănătate, diagnosticul şi complexitatea acestuia, recomandări, alte aspecte medicale relevante. ;
- Fisa de evaluare psihologica de la psihologul atestat in psihologie clinica;
- Fisa Psihopedagogica de la scoala / gradinita, dupa caz;
- Certificat de orientare scolara si profesionala in vigoare, dupa caz.


II. Pentru situatia in care  copilul se afla in evidentele Comisiei pentru Protectia Copilului Bihor in categoria copiilor cu dizabilitati (se considera de catre Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului acest caz  reevaluare), parintele/reprezentantul legal al copilului va depune urmatoarele acte doveditoare:

- Formulare privind incadrarea copilului in grad de handicap care se adreseaza Comisiei pentru protectia Copilului Bihor

- Ancheta sociala de la domiciliul copilului cu anexa Factori de mediu;
- Certificatul medical eliberat de catre medicul specialist si vizat de medicul director;
Investigaţii de laborator şi examinări paraclinice, în funcţie de afecţiunea invalidantă; Bilete de ieşire din spital; - Scrisori medicale etc.
- Fisa medicala sintetica de la medicul de familie;
- Fisa de evaluare psihologica de la psihologul atestat in psihologie clinica, dupa caz;
- Fisa Psihopedagogica de la scoala / gradinita, dupa caz;
- Certificat de orientare scolara si profesionala in vigoare, dupa caz.