Personale cu deficienţă de vedere pot folosi tasta M pentru a accesa meniul de navigatie rapida - acesta le va permite sa acceseze sectiunile cele mai importante ale site-ului folosind doar tastatura. Pentru a accesa o pagina cu o descriere simplificata a site-ului - destinata persoanelor cu dizabilitati cognitive si neurologice - va rugam sa urmati acest link.

Consiliul Judetean Bihor

Direcția generală de asistență socială și protecția copilului

Oradea, str.Feldioarei, nr.13, Tel.0359-409285, 0259-476371, E-mail. dgaspcbh@rdsor.ro
Ajută-i pe alții să reușească singuri.
Romana Magyar English
  Francais Deutch
Comisia de Protectie a Copilului
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
Harta Servicii Sociale
Asistenti maternali profesionisti
Adoptii
Donatii si sponsorizari
Documente spre consultare
Noutăți
Sediul Direcția generală de asistență socială și protecția copilului
Telefonul copilului 0259/983
Telefon
Mareste fontul
Micsoreaza fontul
 
 
 
COMISIA DE EXPERTIZA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
PREZENTARE C.E.P.H.A

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, se organizează şi functionează ca organ de specialitate, fără personalitate juridică, al consiliului judeţean.                                
Membrii Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap au fost numiţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 38/28.02.2012.                                   
Date de contact:
Dr. Feraru Ştefania – preşedinte comisie, medic primar expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, tel. 0259/476371 int. 158

         

 

ATRIBUTII C.E.P.H.A

Comisia de evaluare a persoanelor adulte are următoarele atribuţii:

       1). Stabileşte încadrarea adultului în grad de handicap şi emite certificatele de încadrare (neîncadrare în grad de handicap).
Certificatele de încadrare în grad de handicap pot fi contestate, în 30 zile de la comunicare, conform legii nr. 554 din 2004 a contenciosului admnistrativ.       

Având în vedere HG 927/08.12.2016 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin HG nr. 430/2008, în conformitate cu prevederile art. III „comisiile de evaluare au obligaţia să înlocuiască certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap, cu termen de valabilitate permanent, eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu certificate de încadrare în grad de handicap în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre”.
Menţionăm faptul că prestaţiile sociale şi celelalte drepturi ce  sunt acordate în baza certificatului de încadrare în grad de handicap care este înlocuit conform noului model, rămân în vigoare, fără a fi necesară depunerea unei  noi cereri în acest sens.

      2). Stabileşte, după caz, orientarea profesională a adultului cu handicap:
În exercitarea atribuţiilor privind orientarea profesională a unei persoane adulte cu handicap, comisia eliberează certificate de orientare profesională.                      
În vederea obţinerii certificatului de orientare profesională, persoana cu handicap va depune o cerere în acest sens la primăria din localitatea în a cărei rază de teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa sau la Registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, care o va transmite în termen de 5 zile lucrătoare, respectiv 24 ore la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap.

       3).Stabileşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii. Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap poate stabili următoarele  măsuri de protecţie a persoanelor adulte cu handicap.
●   admiterea în centre rezidenţiale sau de zi;
●   acordarea de servicii sociale la domiciliu, acolo unde este cazul.
În vederea admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi, persoana cu handicap ori reprezentantul legal al acestuia va depune şi se va înregistra o cerere în acest sens la registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor sau la primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, primăria urmând  să o transmită în termen de maximum 5 zile lucrătoare, la           Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, însoţită de următoarele documente:

 1. în cazul admiterii în centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap:
 2. Copie de pe certificatul de încadrare în grad de handicap;
 3. Acte de identitate ale solicitantului - copie B.I./C.I./C.P., copie certificat de naştere;
 4. Copie certificat de naştere, de căsătorie sau deces al aparţinătorului, sentinţă de divorţ ;
 5. Acte doveditoare ale veniturilor persoanei asistate - decizie de pensionare, cupon de pensie, ajutoare sociale/speciale;
 6. Carte de identitate şi acte doveditoare ale venitului net al membrilor familiei (soţ/soţie, fraţi, surori, fiu, fiică, mamă, tată, după caz): adeverinţă de venit net de la locul de muncă/cupon de pensie/adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice Bihor (după caz).
 7. Documente doveditoare a situaţiei locative (copia contractului locuinţei, a contractului de vânzare – cumpărare, copia actului de donaţie, copia actului de moştenire, copia contractului de închiriere);
 8. Anchetă socială – efectuată de primăria de domiciliu care va cuprinde date complete şi detaliate referitoare la petent şi toate rudele de gr. I indiferent de domiciliul acestora şi a veniturilor nete ale acestora;
 9. În caz că persoana solicitantă nu se poate reprezenta singură şi este reprezentată de altcineva, se va ataşa o copie după dispoziţia de curator a reprezentantului legal;
 10. Dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care atestă că acesteia nu i s-a putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate;
 11. Investigaţii paraclinice: analize de sânge: HIV/SIDA, VDRL, Ag Hbs şi Ac. anti HVC, radioscopie toracică, examen psihologic după caz, adeverinţă de la medicul de familie cu antecedentele personale patologice;

11. Dosar cu şină;
12. Date de contact/ Telefon nr.
b)  în cazul admiterii în centre de zi pentru persoane adulte cu handicap:
1. Cerere;
2. Copie act identitate ale solicitantului – copie BI/CI;
3. Copie certificat de naştere, sau deces al aparţinatorului;
4. Copie certificat de încadrare în grad de handicap;
5. Acte doveditoare ale veniturilor (adeverinţă de venit, cupon pensie, ajutoare sociale/speciale);
6. Ancheta socială;
7. Adeverinţă de la medicul de familie cu antecedentele personale patologice.
c)  în vederea acordării de servicii sociale la domiciliu prin echipa mobilă:
1. Cerere
2. Copie după buletin/ carte de identitate;
3. Copie de pe certificatul de încadrare în grad de handicap;
4. Adeverinţă de venit- decizie de pensionare, cupon de pensie, ajutorare sociale/speciale;
5. Anchetă socială;
6. Adeverinţă de la medicul de familie cu antecedentele personale patologice;
7. Recomandare de la medicul specialist pentru servicii de recuperare la domiciliu (după caz);

      4)  Reevaluează periodic sau la sezizarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, încadrarea în grad de handicap, orientarea profesională, precum şi celelalte măsuri de protecţie a adulţilor cu handicap.

      5) revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie stabilită , în condiţiile legii, dacă  împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;

     6)  îl informează  pe adultul cu handicap sau pe reprezentantul legal al acestuia cu privire la măsurile de protecţie stabilite;

    7)  promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activităţile pe care le întreprind.

COMPONENTA C.E.P.H.A

Membrii Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap au fost numiţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 38/28.02.2012.  
Dr.Feraru Stefania-presedinte Comisie, medic specialist expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.
Membrii:
Dr.Pircioaga Rozalia-medic primar, medicina generala adulti, medic specialist in medicina de urgenta
Cartis Claudia Laura-asistent social
Torjoc Florin-psiholog
Platon Angelica-reprezentant O.N.G.


FUNCTIONARE C.E.P.H.A

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

Serviciul de evaluare complexa pentru persoanele adulte cu handicap
Șef serviciu: Dr. Rădulescu Claudia (Int. 158, 152)
Programul de lucru pentru preluarea dosarelor este de luni până joi între orele 08.30 - 14.00.

Atributii:

 • preia, verifică, analizează şi programează dosarul persoanelor adulte care solicită evaluarea complexă în vederea încadrării în grad de handicap;
 • efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;
 • efectuează reevaluarea persoanelor adulte cu handicap ca urmare a deciziilor de reevaluare emise de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  precum şi a sesizărilor înregistrate la Direcţia Generală de Asistenţă Sociala si Protectia Copilului Bihor
 • întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;
 • recomandă sau nu încadrarea, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acestuia;
 • avizează planul individual de servicii a persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz;
 • managerul de caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atat persoanei în cauză, cat şi    reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu handicap;
 • evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii; efectuează evaluarea iniţială împreună cu serviciul de îngrijire de tip rezidenţial  în domeniul asistenţei sociale a persoanelor adulte cu handicap în vederea internării într-un centru rezidenţial.

Documentele necesare în vederea evaluării medico-psihosociale și a stabilirii gradului de handicap, realizate de către Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, sunt următoarele:

 • cerere-tip de evaluare complexă;
 • actul de identitate în original şi copie;
 • scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, original (în situaţia primei prezentări la S.E.C.P.A.H.);
 • referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist (în funcție de afecțiunea invalidantă);
 • ultimul certificat de încadrare în grad și tip de handicap emis (în cazul reevaluărilor);
 • copie bilete de ieşire din spital;
 • examinări paraclinice, în funcție de afecțiunea invalidantă;                
 • ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei de domiciliu;
 • adeverință de școlarizare (pentru cei care frecventează o formă de învățământ);
 • acte care dovedesc venitul, după caz:
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat (în cazul persoanelor încadrate în muncă),
 • copie a deciziei de pensionare și ultimul cupon de pensie: decizia medicală asupra capacității de muncă (în cazul pensionarilor de invaliditate), decizia privind acordarea pensiei de urmaș, decizii privind acordarea altor tipuri de pensii/ indemnizații,
 • adeverinţă conform căreia persoana nu are nici un venit, eliberată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor (în cazul persoanelor fără venituri);
 • dosar cu șină

Dosarul care va sta la baza evaluării persoanei în vederea încadrării în grad şi tip de handicap se depune la registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reședință a persoanei sau la sediul Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap Bihor (Oradea, str. Feldioarei, nr. 13), de către:

 • persoana solicitantă, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist, organizația neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap sau, în lipsa acestora, de către orice persoană care o reprezintă.

     În cazul persoanelor nedeplasabile, evaluarea complexă se va efectua la domiciliul/reşedinţa persoanei în cauză, în baza scrisorii medicale completate de medicul de familie şi a anchetei sociale, documente prin care se confirmă calitatea de persoană nedeplasabilă a celui care solicită evaluarea.